دنیای وبمسترها
آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی پنجمآموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی دوم

آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم

دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم : آشنایی با ادجاستمنتهای:

 

invert

threshold

posterize

selective color

shadows highlights

gradient map

یک نظر ارسال کنید !