آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی پنجم


دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ)

جلسه ی پنجم :

 

آشنایی با ادجاستمنتهای:

HDR

Match color

Replace color

Equalize

 

 

یک نظر ارسال کنید !